Regulamin

 Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego
www. EKO-ZIOŁA.pl
Składając zamówienie w  sklepie internetowym pod adresem www. eko-ziola.pl  
Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia dowodu zakupu w postaci paragonu.
 
Właściciel Sklepu internetowego:
 EKO-ZIOŁA
 Sklep zielarsko-medyczny
ul. Gdyńska 4
80-340 Gdańsk
NIP 584-153-97-11
 
§ 1
Własność sklepu internetowego
Jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marzena Pengiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  wpisaną do CEIDIG:
 EKO-ZIOŁA Sklep zielarsko-medyczny
ul. Gdyńska 4
80-340 Gdańsk
NIP 584-153-97-11
Regulamin określa zasady zawieranych transakcji w sklepie www.eko-ziola.pl

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.eko-ziola.pl
 
§ 2
Zakupy

www.eko-ziola.pl jest internetowym sklepem zielarskim , za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać szeroką game ziół, mieszanek ziołowych, suplementów diety, naturalnych oleji, miodów naturalnych, przypraw bez chemii, kosmetyków naturalnych bez SLS itp, a także żywność Eko

§ 3
Zamówienia

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.eko-ziola.pl/REJESTRACJA) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji  kliknięcie znaku „kupuję”.
Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie
 www.eko-ziola.pl bez dodatkowej opłaty.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 
Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.eko-ziola.pl , drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

§4

Umowa 
 

Moment złożenia zamówienia - nie jest momentem umowy kupna- sprzedaży, 
- Zamieszczone na stronie sklepu www.eko-ziola.pl - w tym opisy i ceny  stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego,
Tak więc do momentu, kiedy nie otrzymają Państwo maila o RELAZACJI ZAMÓWIENIA, do umowy wiążącej jeszcze nie dochodzi. 

Dostawa
-Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.eko-ziola.pl  są realizowane w ciągu około 2 do 5 dni roboczych, jeśli dany towar aktualnie jest na stanie.

-Kupujący w momencie dostawy zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w obecności dostawcy i w razie jakichkolwiek uszkodzeń towaru Kupujący musi spisać protokół reklamacyjny, bez tego dokumentu reklamacje nie będą rozpatrywane.
-Każdorazowo do zamówienia dodawany jest paragon fiskalny, na podstawie, którego mozna ewentualnie składać reklamację.

§5

Koszt Dostawy

 w załączniku 

 
- W przypadku wiekszej wagi cena ulega zmianie a ja kontaktuje sie z Państwem w celu potwierdzenia zmiany kosztów dostawy.
- Sprzedający zwany- www.eko-ziola.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów od Kupującego w momencie nie odebrania przesyłki.
 
§6
 
Wpłaty za zakupy można dokonać :
* na konto DEUTCHE BANK   Nr rachunku: 66 1910 1048 2254 7859 9966 0001
osobiście przy odbiorze       Płatności - gotówką lub płatność kartą                                                                                                           
Siedziba firmy :
 EKO-ZIOŁA Sklep zielarsko-medyczny Marzena Pengiel Gdyńska 4 Gdańsk 
 
§ 7

Odstąpienie od realizacji zamówienia przez Eko-Zioła
Eko-zioła zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jesli dane kupujacego są niepoprawne lub błędnie wypełnione, po uprzednim zweryfikowaniu.
 
§8

Zwrot zakupów
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.eko-ziola.pl
Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie NA WŁASNY KOSZT w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a wówczas  www.eko-ziola.pl zwraca koszty zakupów na rachunek bankowy zamawiającego w czasie do 7dni od dnia otrzymania zwrotu.
WWW.EKO-ZIOLA.PL  zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania przesyłek wysyłanych na koszt sklepu lub za pobraniem .
 
§9

Ceny w sklepie eko-zioła
Wszystkie ceny które znajduja sie na stronie sklepu www.eko-ziola.pl  sa cenami brutto(zawierającymi podatek vat) do których należy doliczyc koszt dostawy.
 
 
§ 10

Reklamacje
W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek www.eko-ziola.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
Eko-zioła informuje że „informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu. cywilnego”
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, www.eko-ziola.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego towaru,sklep  www.eko-ziola.pl  informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie i przekazuje informacje kiedy mozna spodziewac sie zamawianego towaru albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie za zgodą Zamawiającego.
 
§11

Pliki Cookie
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytko
    

                                                                                     §12

Umowa : 
Zamieszczone na stronie sklepu www.eko-ziola.pl - w tym opisy i ceny  stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

                                                                             
                                                                                      §13
 
ROZPORZĄDZENIE RODO 2018r

 

§ 1 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest EKO-ZIOŁA Merzena Pengiel Sklep zielarsko-medyczny

Gdańsk ul. Gdyńska 4 80-340 Gdańsk, NIP:5841539711,

2. Najważniejsze informacje na temat danych osobowych:

a. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją

zamówienia i dostaw oraz w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących

oferowanych przez EKO-ZIOŁA towarów

b. Dostęp do danych osobowych Klientów mają pracownicy EKO-ZIOŁA oraz firmy

spedycyjne dokonujące dostaw na rzecz EKO-ZIOŁA

c. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu wycofania zgody Klienta na

przechowywanie danych osobowych

d. Na prośbę Klienta możemy przenieść dane osobowe do innego podmiotu

e. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

f. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego

obowiązku prawnego, jednak jest niezbędne do realizacji zamówień i dostaw przez

EKO-ZIOŁA

g. Klient ma prawo dostępu do danych, może je sprostować. Może też zawsze sprzeciwić

się przetwarzaniu przez nas Swoich danych

h. Wszelkie wnioski na temat przetwarzania danych Klientów, w tym dokonanie zmian w

ich treści należy zgłaszać mailowo na adres sklep@eko-ziola.pl lub pisemnie na

adres rejestrowy EKO-ZIOŁA

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018r.

 
 
 
                                                                                         §14

ROZPORZĄDZENIE  1169/2011

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje m. inn.:
ROZDZIAŁ IV OBOWIĄZKOWE INFORMACJE NA TEMAT ŻYWNOŚCI SEKCJA 1 Treść i prezentacja Artykuł 9 Wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe 1. Zgodnie z art. 10–35 i z zastrzeżeniem określonych w niniejszym rozdziale wyjątków obowiązkowe jest podanie następujących danych szczegółowych: a) nazwa żywności; b) wykaz składników; c) wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie; d) ilość określonych składników lub kategorii składników;
e) ilość netto żywności; f) data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia; g) wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia; h) nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1; i) kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku przewidzianym w art. 26; j) instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione; k) w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu; l) informacja o wartości odżywczej. 2. Dane szczegółowe, o których mowa w ust. 1, są określane słownie i liczbowo. Bez uszczerbku dla art. 35 dane te można dodatkowo wyrazić za pomocą piktogramów lub symboli. 3. Jeżeli Komisja przyjmie akty delegowane i wykonawcze, o których mowa w niniejszym artykule, dane szczegółowe, o których mowa w ust. 1, mogą być alternatywnie wyrażane za pomocą piktogramów lub symboli zamiast słownie lub liczbowo. Aby zapewnić konsumentom korzystanie z innych środków wyrażania obowiązkowych informacji na temat żywności niż słownie i liczbowo i pod warunkiem zapewnienia takiego samego poziomu informacji jak w przypadku słów i liczb, Komisja może ustanowić w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 51, przy uwzględnieniu dowodów jednolitego zrozumienia tego przez konsumentów, kryteria, na których podstawie jedna lub więcej danych szczegółowych, o których mowa w ust. 1, może być wyrażana za pomocą piktogramów lub symboli zamiast słownie lub liczbowo.

Artykuł 14
Sprzedaż na odległość 1. Bez uszczerbku dla wymogów informacyjnych określonych w art. 9 w przypadku żywności opakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: a) obowiązkowe informacje na temat żywności, z wyjątkiem danych szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1 lit. f), muszą być dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu i muszą znajdować się w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub być dostarczane z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot działający na rynku spożywczym. Kiedy używane są inne właściwe środki, obowiązkowe informacje na temat żywności dostarcza się bez obciążania konsumentów dodatkowymi kosztami przez podmiot działający na rynku spożywczym; b) wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe muszą być dostępne w momencie dostawy.


2. W przypadku żywności nieopakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dane szczegółowe wymagane na mocy art. 44 są udostępniane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. 3. Ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do żywności oferowanej do sprzedaży przy wykorzystaniu automatów do sprzedaży lub zautomatyzowanych lokali handlowych.


Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
 
 
 
 
 
 
 
Wszelkich pytań można dokonywać pod adresem
telefonicznie  530-990-223
 
 
**************************************************************
Serdecznie zapraszam i życzę udanych zakupów